Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Start Rada Chorągwi

Rada Chorągwi

Skład Regulamin

Skład Rady Chorągwi:

 • hm. Piotr Walburg – przewodniczący
 • phm. Krzysztof Błaszczak
 • hm. Wojciech Cabaj
 • phm. Roksana Jankowska
 • phm. Piotr Jankowski
 • hm. Dorota Lichnerowicz
 • phm. Izabela Ratajczyk
 • hm. Joanna Proszek
 • hm. Michał Sawicki
 • phm. Przemysław Singer
 • hm. Aldona Żurańska

REGULAMIN RADY CHORĄGWI KUJAWSKO–POMORSKIEJ ZHP

1. Rada Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP jest władzą uchwałodawczą chorągwi w zakresie określonym przez Statut ZHP.
2. Zadania rady określone są w Statucie ZHP, w szczególności w §§ 44, 47, 57, 59, 80.
3. Rada Chorągwi:
a) decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi,
b) dokonuje wyborów uzupełniających do władz chorągwi w wypadku konieczności dokonania w trakcie kadencji władz chorągwi wyborów uzupełniających, powodujących, że liczba osób wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji będzie większa niż połowa liczebności danej władzy określona przez zjazd chorągwi,
c) stwierdza nieważność uchwał zjazdów hufców,
d) może zwołać zjazd nadzwyczajny chorągwi (z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 komend hufców),
e) ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych,
f) przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację,
g) ocenia realizację planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia,
h) w przypadku nieudzielania absolutorium któremukolwiek z członków komendy rada chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu,
i) decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,
j) przedkłada zjazdowi sprawozdanie ze swej działalności.
4. Przewodniczący rady występuje w imieniu pracodawcy w stosunku do komendanta chorągwi.
5. Rada chorągwi ma obowiązek współdziałania z władzami ZHP.
6. Członek rady ma prawo:
a) uczestniczyć w przygotowaniu i podejmowaniu uchwał rady,
b) wnosić pod obrady własne projekty uchwał i innych dokumentów rady,
c) zgłaszać wnioski, propozycje rozwiązań organizacyjnych i programowych, zapytania i interpelacje, wypowiadać się i składać oświadczenia,
d) uzyskiwać od komendanta chorągwi wszelkie informacje, dotyczące działalności chorągwi, w tym informacje finansowe i majątkowe, po wcześniejszym poinformowaniu przewodniczącego rady.
7. Członek rady ma obowiązek aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w pracach rady, współdziałać ze środowiskami harcerskimi chorągwi, zasięgać opinii środowisk w sprawach dla nich istotnych.
8. Członkostwo w radzie wygasa w momencie:
a) ustania członkostwa w ZHP,
b) rezygnacji z mandatu członka rady,
c) odwołania ze składu rady,
d) prawomocnego orzeczenia sądu harcerskiego, pozbawiającego go prawa zasiadania w radzie chorągwi,
e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
f) zatrudnienia w ZHP.
9. Odwołanie ze składu rady może nastąpić na podstawie uchwały rady z powodu:
a)niewypełniania przez członka rady przyjętych obowiązków, w tym w szczególności nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej trzech zbiórkach rady.
b) prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, Statutem ZHP i uchwałami władz ZHP.
10. W wypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka rady, rada zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu ZHP niezwłocznie uzupełnia swój stan osobowy przez wybór nowego członka. Liczba osób nowowybranych w skład rady w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności rady określona przez zjazd chorągwi.
11. Na pierwszym zebraniu rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego. W razie powstania wakatu na funkcji przewodniczącego rady, rada niezwłocznie dokonuje wyboru nowego przewodniczącego, nie później niż na najbliższym posiedzeniu rady.
12. Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności przewodniczący rady:
a) organizuje pracę rady, w tym może przydzielić określoną tematykę poszczególnym członkom rady,
b) kieruje zebraniami rady, a w razie przewidywanej nieobecności – wyznacza przewodniczącego obrad; w wypadku, gdy przewodniczący rady nie wyznaczy przewodniczącego obrad, rada wybiera prowadzącego obrady spośród obecnych członków rady,
c) proponuje porządek obrad rady,
d) utrzymuje stały kontakt z komendą chorągwi i pozostałymi władzami chorągwi,
e) w miarę możliwości bierze udział w posiedzeniach innych władz chorągwi, może delegować swoje uprawnienia na innych członków rady.
13. Obowiązek obsługi kancelaryjno-technicznej rady spoczywa na komendzie chorągwi. Na wniosek przewodniczącego rady komendant chorągwi wyznacza osobę do tej obsługi (sekretarz rady). Zadaniem sekretarza rady jest w szczególności:
a) przygotowanie organizacyjnie i techniczne zebrania rady,
b) przechowywanie dokumentacji rady,
c) wykonywanie innych czynności kancelaryjno-technicznych na polecenie i we współpracy z przewodniczącym rady, w tym prowadzenie korespondencji rady.
Rada może powierzyć obsługę kancelaryjno-techniczną jednemu z członków rady.
14. Rada chorągwi spotyka się co najmniej 3 razy w roku zgodnie z kalendarzem przyjętym pod koniec roku kalendarzowego na rok następny. Zwołuje ją przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. Radę chorągwi może zwołać także komisja rewizyjna chorągwi z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 członków rady lub 1/3 komend hufców.
15. Zebrania rady są jawne dla instruktorów posiadających przydział służbowy na terenie chorągwi. Przewodniczący rady może zaprosić inne osoby do udziału w zebraniu rady. Rada z ważnych powodów, w szczególności dotyczących spraw osobowych może podjąć uchwałę o obradowaniu niejawnym; w takim wypadku w zebraniu rady mają prawo uczestniczyć członkowie władz chorągwi.
16. W obradach rady z głosem doradczym uczestniczą członkowie komendy chorągwi, przedstawiciele komisji rewizyjnej chorągwi oraz sądu harcerskiego chorągwi.
17. Projekty uchwał i stanowisk mogą wnosić na ręce przewodniczącego rady:
a) członkowie rady,
b) komenda chorągwi,
c) komisja rewizyjna chorągwi,
d) sąd harcerski chorągwi,
e) każdy instruktor chorągwi poprzez członka rady.
18. Materiały, w tym projekty uchwał, które mają zostać rozesłane członkom rady, składa się nie później niż na dwa tygodnie przed zebraniem rady. Materiały lub projekty uchwał, które mają być omawiane na zebraniu rady, muszą być doręczone członkom rady za potwierdzeniem odbioru, nie później niż tydzień przed terminem zebrania rady. Materiały lub projekty uchwał, które zostaną doręczone w późniejszym terminie, nie będą przedmiotem obrad, chyba że rada postanowi inaczej.
19. Rada obraduje na zebraniach według uchwalonego na początku zebrania porządku obrad. Przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń, w sprawach umieszczonych w porządku obrad oraz poza kolejnością w sprawach wniosków formalnych. Przewodniczący obrad może dyscyplinować dyskusję.
20. Głosowanie nad uchwałami zarządza przewodniczący obrad po zamknięciu dyskusji merytorycznej. Głosowanie odbywa się w takiej kolejności, że najpierw głosuje się poprawki do projektu uchwały, a następnie całą uchwałę wraz z tymi poprawkami. W razie zgłoszenia więcej niż jednego projektu uchwały (wniosku), Rada decyduje przez głosowanie, który z nich będzie pierwszy przedłożony do głosowania. W  przypadku wniesienia kilku poprawek do uchwały najpierw głosuje się poprawkę najdalej idącą.
21. Uchwały rady są podejmowane, jeżeli Statut ZHP nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania; przy obliczaniu większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Zdolność rady do podejmowania uchwał oblicza się w stosunku do liczby członków rady ustalonej przez zjazd chorągwi.
22. Uchwały rady podpisuje przewodniczący obrad.
23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (między zbiórkami rady, kiedy sytuacja nakazuje niezwłocznie podjąć decyzję, np. w sprawie przystąpienia hufca do grupy lokalnego działania itp.) dopuszcza się możliwość głosowania korespondencyjnego pod warunkiem spełnienia wymogu pisemnego powiadomienia wszystkich członków rady oraz otrzymania od członków pisemnej odpowiedzi świadczącej o podjęciu decyzji przez członka rady. Przez pisemną odpowiedź rozumie się także korespondencję za pomocą poczty elektronicznej. Po zebraniu głosów przewodniczący wydaje stosowną opinię rady. Głosowanie korespondencyjne nie może dotyczyć obowiązków statutowych władz chorągwi.
24. Członkowie rady mogą zadawać ustne lub pisemne zapytania oraz składać pisemne interpelacje do władz chorągwi, a do władz naczelnych za pośrednictwem przedstawicieli chorągwi w danej władzy naczelnej. Zapytanie dotyczy zwłaszcza potrzeby uzyskania określonej informacji o faktach i wyjaśnień; interpelacja zaś dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla chorągwi. Odpowiedź na zapytanie może zostać udzielona na piśmie lub ustnie na zebraniu rady. Przewodniczący obrad informuje radę na najbliższym zebraniu o treści złożonych interpelacji i pisemnych zapytań w odrębnym punkcie porządku zebrania; dla wykonania tego obowiązku składający interpelację lub zapytanie informuje o tym radę. Składający interpelację powinien otrzymać odpowiedź nie później niż dwa tygodnie po jej złożeniu. Jeżeli, zdaniem składającego, odpowiedź nie jest zadowalająca, składający interpelację może wnieść do przewodniczącego rady o umieszczenie interpelacji w porządku zebrania rady. W takim przypadku odpowiedź na interpelację może się wiązać z dyskusją członków rady i ustnymi wyjaśnieniami interpelowanego.
25. Członkowie rady w razie uzyskania informacji o danych osobowych i innych danych, których ujawnienie mogłoby naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub interes ZHP, są zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy.
26. Regulamin został przyjęty na zbiórce Rady Chorągwi w dniu 8 lutego 2013 roku (Uchwała nr 1/2013).