Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Niezwyczajni chorągwi 2018

UDOSTĘPNIJ
/
768
Niezwyczajni chorągwi 2018

Zbliża się koniec roku – a więc to czas na to, by znów docenić naszych instruktorów oraz promować ich inspirujące postawy i działania, nie tylko w harcerstwie! Po raz kolejny rusza plebiscyt Niezwyczajni Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

Co roku nasza chorągiew organizuje plebiscyt Niezwyczajni, w którym wyłaniani są instruktorzy, którzy wyróżniają się na tle wychowawców w naszym środowisku. Dają oni osobisty przykład tego, kim powinien być drużynowy czy też instruktor ds. pracy z kadrą bądź jeszcze inny funkcyjny, ale też jakim człowiekiem powinien być instruktor poza harcerstwem – chociażby w życiu społecznym. Niezwyczajni to ci, którzy inspirują swoją postawą instruktorską zarówno swoich podopiecznych, jak i współpracowników i przełożonych, a jednocześnie promują harcerskie wartości w życiu codziennym oraz tym samym budują pozytywny wizerunek ZHP.

W tym roku wyłonimy naszych Niezwyczajnych w 4 kategoriach: drużynowy, praca z kadrą, aktywność obywatelska oraz służba harcerska.

Plebiscyt przebiegać będzie w następujących etapach:
I etap:(26.10 – 10.11.2018): publikacja regulaminu, otwarcie zgłoszeń
II etap (11-19.11.2018): weryfikacja nadesłanych zgłoszeń przez komisję
III etap (20.11-10.12.2018): głosowanie

Jak co roku, kandydatów do tytułu Niezwyczajnego zgłaszać będzie można poprzez internetowy formularz. Głosowanie również odbędzie się internetowo.

Ostatnim IV etapem, będzie gala Niezwyczajni 2018, która odbędzie się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. To tam 17 grudnia br. uroczyście ogłoszone zostaną wyniki głosowania.

Link do zgłaszania kandydatów: http://bit.ly/kandydaci-niezwyczajni-kpzhp-2018

Regulamin plebiscytu

Niezwyczajni Chorągwi
Kujawsko-Pomorskiej ZHP 2018

 1. Celem plebiscytu NIEZWYCZAJNI CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZHP jest promowanie najlepszych działań, przedsięwzięć, projektów i inicjatyw członków Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, które miały miejsce w roku harcerskim 2017/2018.
 2. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada kapituła powołana rozkazem przez Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Zadaniem kapituły plebiscytu jest nominowanie autorów lub liderów maksymalnie 10 najlepszych przedsięwzięć, w czterech kategoriach, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Kapituła rozstrzyga również wnioski od kandydatów plebiscytu oraz podejmuje decyzje w kwestiach spornych.
 1. Plebiscyt trwa od 26 października do 17 grudnia 2018 roku i jest podzielony na następujące etapy:

ETAP I ZGŁOSZENIA: 26.10-10.11.2018

ETAP II WERYFIKACJA: 11-19.11.2018

ETAP III GŁOSOWANIE: 20.11-10.12.2018

ETAP IV GALA: 17.12.2018 na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu

 1. Prace kapituły wspiera sekretarz plebiscytu, który udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu. Do zadań sekretarza należy również koordynowanie udziału
  w plebiscycie nominowanych instruktorów oraz sprawy związane z nagrodami plebiscytu.
 1. Kandydatem w plebiscycie może być czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, osoba nieposiadająca stopnia instruktorskiego, a pełniąca w ZHP funkcję instruktorską, która
  w trakcie roku harcerskiego 2017/2018 była autorem, liderem lub organizatorem wyjątkowego przedsięwzięcia.
 1. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i przyjaciele harcerstwa.
 1. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną zamieszczoną na stronie internetowej kp.zhp.pl/niezwyczajni-2018
 1. Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach:
 • DRUŻYNOWY
 • PRACA Z KADRĄ
 • AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
 • HARCERSKA SŁUŻBA
 1. Proces weryfikacji zgłoszenia składa się z trzech elementów:
 • zweryfikowanie poprawności zgłoszenia,
 • zweryfikowanie, czy kandydat na Niezwyczajnego ma zaliczoną służbę instruktorską

(instruktorzy), jest wpisany do ewidencji ZHP i ma opłacone składki (pozostali kandydaci),

 • uzyskanie pisemnej zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na

rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata (w formie tradycyjnej lub elektronicznej).

 1. Lista nominowanych zostanie opublikowana 20 listopada 2018 r.
 1. Głosować może każdy, kto posiada adres mailowy.

Jeden internauta może oddać głos na jedną nominację w każdej kategorii.

Głosowanie jest utajnione przez cały czas trwania.

Przy obliczaniu wyników uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.

 1. Ogłoszenie laureatów plebiscytu odbędzie się podczas uroczystej Gali Niezwyczajnych
  w Golubiu Dobrzyniu, 17 grudnia 2018 roku.

 Regulamin_niezwyczajni_2018

%d bloggers like this: